Cậu có yêu mình không ?
Cậu phải trả lời thật cho mình biết nhé...
Nếu cậu không trả lời tức là "Cậu YÊU Mình"!!!
Cậu chỉ cần nói " Có " hoặc " Không " thôi ?