Cấm đưa link quảng cáo,bậy bạ lên CB!
Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong CB!
Cấm đả kích các thành viên khác trên CB!
Chuyển bộ gõ :

Online

[22:10:09 22/02/11] tinhcadumuc : Đang làm gì thế Hiệp?

[22:10:37 22/02/11] tinhcadumuc : Mọi người vào trang này xem nhé, cũng hay http://hellochao.com/